Kontakt

Laxeby Åkeri AB
Laxeby 16
38795 KÖPINGSVIK
0485 - 760 64
E-Mail: laxeby.akeri@telia.com

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders överenskomna krav på utförda transporter och logistiktjänster samt leva upp till deras förväntningar så fullständigt som möjligt genom:

*Att utföra vårt arbete rätt från början med motiverade medarbetare

*Att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitetssynpunkt

*Att aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar

*Att vår verksamhet präglas av en helhetssyn

*Att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders överenskomna krav

*Att uppnå inom ramen för företagets kvalitetsledning ställda kvalitetsmål

Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassif samarbetspartner av transporttjänster.Miljö Policy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

*Att minska miljöeffekterna från våra fordon

*Att ständigt förbättra vår arbetsmiljö

*Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt

*Att ständigt beakta farligt gods frågorna

*Att förebygga föroreningar

*Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders överkomna krav

*Att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål. Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.Trafiksäkerhetspolicy

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället. Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

*Alltid använder säkerhetsbälte

*Håller avstånd till framförvarande

*Respekterar och följer hastighetsbestämmelserna

*Respekterar gällande vikbestämmelser

*Tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid planering av körning

*Är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och är utvilade vid körning

*Håller fordonen i trafiksäkert skick

*Strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd

Förarinstruktion-Trafiksäkerhet

1. Håll hastighetsgärnser-ta hänsyn till väglaget

2. Håll ordentligt avstång till framförvarande

3. Använd säkerhetsbält

4. Följ kör och vilotidsreglerna

5. Överlasta inte

6. Lastsäkra ordentligt

7. Inga droger, alkohol eller starka mediciner

8. Kolla dagligen att fordonet tekniskt är OK och trafiksäkert

9. Som anställd påtala problem och brister

10. Anmäl allvarliga tillbud och olckor till arbetsmiljöverket

Du som har föraransvaret använd ditt omdöme och acceptera inte olagligheter och missförhållanden!